اساسنامه انجمن

 

اساسنامه انجمن رمز ايران

(با تغييرات مصوب مجامع عمومي فوق­ العاده انجمن در تاریخ‌های 86/07/24، 91/01/17، 92/01/21، 94/06/18)

 

     

 

فصل اول كليات و اهداف :

 1. به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم و فناوري رمز و امنيت فضاي تبادل اطلاعات و كمك به توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه­ هاي مربوطه، انجمن رمز ايران (به انگليسيIranian Society of Cryptology) تشكيل مي­ گردد، كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي­ شود.
 2. انجمن موسسه­ اي علمي، غيرانتفاعي و غيرسياسي است و براي مدت نامحــدود تشكيل مي­شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي ­باشد. اركان و اعضاي انجمن حق فعاليت سياسي به نام انجمن ندارند.
 3. انجمن از تاريخ ثبت، شخصيت حقوقي مستقل دارد و رئيس آن نماينده قانوني انجمـن مي­باشد.
 4. مركز انجمن در شهر تهران است و در صورت لزوم انجمن مي­تواند در شهرستان­ها شعبه داير كند.

فصل دوم وظايف و فعاليتها :

 1. به منظور نيل به هدفهاي مذكوردر ماده 1 اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير به عمل خواهد آورد:
  1. برقراري و تحكيم ارتباطات علمي بين پژوهشگران و متخصصاني كه به گونه ­اي با علم و فناوري رمز و امنيت ارتباطات و كامپيوتر سروكار دارند.
  2. برقراري ارتباط و همكاري علمي با ساير مجامع علمي و مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي و تخصصي،
  3. ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره و همچنين ارزيابي و بازنگري طرحها و برنامه­ هاي محول يا مصوب، و كمك به تدوين و توصيه استانداردها در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن،
  4. اقدام يا كمك به برگزاري گردهم ­آيي­ هاي علمي در سطح ملي، منطقه ­اي و بين المللي،
  5. اقدام يا كمك به تآليف، ترجمه و تدوين آثار علمي وچاپ توزيع نشريات ادواري و غير ادواري،
  6. ترغيب و تشويق متخصصين، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت­هاي علمي مربوطه و تجليل از اساتيد و پژوهشگران ممتاز،
  7. توسعه و ترويج فرهنگ استفاده صحيح از علم و فناوري رمز و امنيت ارتباطات و كامپيوتر و ارائه رهنمودهاي حقوقي اجتماعي و اقتصادي مربوطه،
  8. كمك به انجام پژوهش­ هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي در زمينه موضوع فعاليت انجمن،
  9. انجام هر گونه فعاليت علمي ديگري كه در قالب مفاد اين اساسنامه جهت نيل به اهداف  انجمن ضروري باشد،

فصل سوم انواع و شرائط عضويت :

 1. انجمن پنج نوع عضويت با عناوين پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري و حقوقي دارد كه شرايط هر يك به شرح زير است:
  1. عضويت پيوسته :

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته­ هاي رياضيات، برق، فناوري اطلاعات و كامپيوتر باشند و در يكي از زمينه­ هاي موضوع انجمن فعاليت داشته باشند.

تبصره 1: تشخيص فعاليت داشتن در يكي از زمينه­ هاي موضوع انجمن براي فرد متقاضي عضويت پيوسته­، با تأئيد دو عضو پيوسته انجمن صورت مي گيرد.

  1. عضويت وابسته :

الف - كليه كساني كه داراي حداقل درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي رياضيات، برق، فناوري اطلاعات و كامپيوتر باشند.

ب- كليه كساني كه داراي حداقل درجه كارشناسي بوده و داراي حداقل سه سال كار مفيد در يكي از زمينه­ هاي موضوع انجمن باشند.

تبصره 2: عضويت اعضاء وابسته­ اي كه داراي حداقل سه سال سابقه عضويت در انجمن بوده و فعاليت ارزنده­ اي در يكي از زمينه هاي موضوع انجمن انجام داده باشند، درصورت تصويب شوراي اجرائي انجمن مي­تواند به عضويت پيوسته تبديل شود.

  1. عضويت دانشجوئي :  

كليه دانشجويان علاقه­ مند با تأئيد يك عضو پيوسته مي­توانند به عضويت دانشجويي انجمن درآيند.

  1. عضويت افتخاري :

شوراي اجرائي انجمن به شخصيت­هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در موضوع فعاليت انجمن حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي موثر و ارزنده ­اي نموده باشند، در صورت تصويب مي­تواند عضويت افتخاري اعطاء نمايد.

  1. عضويت حقوقي :

سازمانهاي آموزشي، پژوهشي و شخصيت­هاي حقوقي اعم از دولتي و يا غيردولتي مي­توانند با تصويب شوراي اجرايي به عضويت حقوقي انجمن درآيند.

تبصره 3: اعضاي حقوقي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي­شوند­.

 1. هر يك از اعضا- بجز اعضاي افتخاري - در هر دوره 1ساله مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي­گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد. (مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1386/07/24 مبالغ زیر را به عنوان حق عضویت اعضای انجمن تصویب نمود و افزایش سالانه آن را به عهده شورای اجرایی انجمن قرار داد.)
 1. حق عضویت سالانه اعضاء حقیقی پیوسته، وابسته و دانشجویی به ترتیب برابر است با:

چهارصد هزار ریال، دویست هزار ریال و یکصد هزار ریال.

 1. حق عضویت سالانه اعضاء حقوقی برجسته، ممتاز و عادی به ترتیب برابر است با:

یکصد میلیون ریال، سی میلیون ریال و ده میلیون ریال

حق عضویت سالانه مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی دو میلیون ریال

 1. افزایش سالانه تا سقف 30 درصد به حق عضویت های سال قبل اعضاء حقیقی و حقوقی با مصوبه شورای اجرائی انجمن رمز ایران

تبصره : پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي­كند.

 1. عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد.

الف -  استعفاي كتبي

ب- عدم پرداخت حق عضويت سالانه 

تبصره : تآئيد خاتمه عضويت با شوراي اجرايي است.

فصل چهارم اركان انجمن

 1. اركان اصلي انجمن عبارتند از :

الف - مجمع عمومي      

ب- شوراي اجرايي (هيئت مديره)

ج- بازرس

الف - مجمع عمومي

 1. مجمع عمومي از گردهمائي اعضاي پيوسته به دو صورت زير تشكيل مي يابد .
  1. مجمع عمومي عادي كه هر سال يكبار و با دعوت شوراي اجرايي تشكيل مي­گردد.
  2. مجمع عمومي فوق ­العاده با دعوت شوراي اجرايي يا بازرس، و يا با تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاي پيوسته به دعوت شوراي اجرايي يا بازرس تشكيل مي­گردد.

تبصره 1: جلسات مجمع عمومي عادي و فوق­ العاده هر يك با حضور يا وكالت كتبي حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء پيوسته رسميت مي­ يابد. هر عضو حاضر مي­تواند وكالت يك نفر را عهده دار باشد.

تبصره 2: چنانچه جلسه نخست مجمع عمومي عادي يا فوق­ العاده حد نصاب رسميت را حاصل ننمايد، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل  مي­ شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

تبصره 3: دعوت به مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوت نامه از طریق اطلاع‌رسانی الکترونیکی یا ارسال نامه کتبی ( پست سفارشی) خواهد بود.

تبصره 4: مجامع عمومي توسط هيات رئيسه ­اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر كه در مجمع نامزد و انتخاب مي­ شوند اداره مي­ شود.

تبصره 5: اعضاء هيآت رئيسه نبايد از بين اعضاي شوراي اجرايي و بازرس فعلي و يا كساني كه براي انتخابات شوراي اجرايي و بازرس نامزد خواهند شد، باشند.

 1. اختيارات مجامع عادي كليه بندها بجز بند 11- 8 و اختيارات مجامع فوق­ العاده بندهاي 11- 6، 11- 7  و 11- 8 زير مي­ باشد.
  1. انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و بازرس
  2. تصويب خط مشي انجمن
  3. بررسي و تصويب پيشنهادهاي شوراي اجرائي و بازرس
  4. تعيين ميزان حق عضويت (با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1386/07/24 به عهده شورای اجرایی انجمن گذاشته شد) و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
  5. رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت­هاي سالانه انجمن
  6. تصويب تغييرات لازم در مفاد اساسنامه انجمن
  7. انحلال انجمن
  8. عزل شوراي اجرائي و  يا بازرس

تبصره 1: در صورت عزل شوراي اجرايي و يا بازرس ، شوراي اجرايي و يا بازرس موقتي در همان مجمع انتخاب خواهند شد كه تا تشكيل مجمع عمومي بعدي عهده دار وظايف محوله گردند.

تبصره 2: تصميمات در مجمع عمومي عادي روي بندهاي 11-1 الي 11-5 با اكثريت آراء و روي بندهاي 11-6 و11-7 با دو سوم آراء معتبر است. تصميمات در مجمع عمومي فوق ­العاده با دو سوم آراء معتبر است.

ب- شوراي اجرائي

 1. شوراي اجرايي انجمن مركب از هفت نفر عضو اصلي مي باشدكه هر دو سال يكبار از بين اعضاء پيوسته و با رأي مخفي آنان انتخاب مي­ شوند.

تبصره 1:  همزمان با انتخاب اعضاي اصلي دو نفر نيز به عنوان اعضــــاي علي­ البدل انتخاب مي­ شوند تا در صورتي كه برخي از اعضاء اصلي به هر علت از ادامه خدمت معذور باشند، به ترتيب تا پايان دوره بجاي آنان انجام وظيفه نمايند.

  1. عضويت در شوراي اجرائي افتخاري است.
  2. يك فرد نمي­تواند بيش از سه دوره متوالي به عنوان عضو اصلي شوراي اجرائي انتخاب شود.

حداکثر دو عضو مشمول ماده 2-12 می‌توانند برای حداکثر 1 دوره متوالی دیگر به شرط کسب بیش از 4/3 آراء حاضرین در جلسه به عنوان عضو اصلی انتخاب شوند.

تبصره2: عضو علي­ البدلي كه در هر دوره بيش از يك سال عضو اصلي شورا باشد مشمول مفاد بند 12-2 است.

  1. شوراي اجرايي بايستي حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام نمايد.
  2. جلسات شوراي اجرايي هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي­شود و با حضورحداقل 5 نفر از اعضاء رسميت مي­ يابد و تصميمات آن با رأي نصف بعلاوه يك اعضاء حاضر و حداقل چهار رأي از آراء حاضرين معتبــــر مي­شود.
  3. شوراي اجرايي موظف است ظرف حداكثر4 ماه و حداقل يك ماه قبل از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب شوراي اجرائي جديد اقدام نمايد.

تبصره 3: شركت اعضاء شوراي اجرائي در جلسات شورا ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص شوراي اجرائي پس از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره 4: شركت بازرس در جلسات شوراي اجرايي بدون داشتن حق رأي مجاز است. شوراي اجرايي انجمن موظف است وي را از تاريخ و دستور جلسات آگاه نمايد.

تبصره 5: كليه مصوبات شوراي اجرايي ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورتجلسات شوراي اجرايي نگهداري مي­ شود.

 1. وظايف و اختيارات شوراي اجرايي عبارتند از :
  1. انتخاب رئيس و خزانه دار انجمن از ميان اعضاي اصلي شوراي اجرايي و تعيين وظايف اعضاء شورا
  2. تعيين محل، تاريخ تشكيل و تنظيم دستور كار مجمع عمومي
  3. اجراء مصوبات مجمع عمومي
  4. تهيه و تصويب مقررات و آئين ­نامه­ هاي اجرايي
  5. تنظيم و ارائه گزارش فعاليتهاي ساليانه و ترازنامه مالي به مجمع عمومي انجمن
  6. اداره امور جاري انجمن بر طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
  7. جلب هدايا و كمك­هاي مالي
  8. تشكيل كميته­ هاي اجرايي، شاخه دانشجويي و گروه­ هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها
  9. ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و تغيير اساسنامه انجمن به مجمع عمومي
  10. انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي
  11. اجراي طرح­ها و برنامه­ هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن
  12. اهداء بورس­هاي تحقيقاتي و آموزشي
  13. اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي  وخارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
  14. پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده
  15. همكاري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه ­هاي آموزشي و پژوهشي كشور در كليه اموري كه با هدف­هاي انجمن ارتباط دارد.
  16. اتخاذ تصميم در مورد كليه امور مالي، معاملاتي، تنظيم بودجه و تدوين و تصويب برنامه­ ها
  17. تصويب افتتاح انواع حساب­ها در بانك­ها و موسسات اعتباري
  18. تصميم­ گيري در مورد انتشارات انجمن
  19. تصويب خريد خدمات و استخدام كاركنان مورد نياز و تدوين  وتصويب آئين­ نامه­ هاي مربوط
  20. ارسال گزارش­هاي لازم به كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذيربط
  21. اجراي بندهاي 5-6 و6-4 اين اساسنامه
  22. پيشنهاد تأسيس شعب انجمن درشهرستان­ها به مجمع عمومي
  23. تشکیل مؤسسات حقوقی وابسته به انجمن با هدف ایجاد سازوکار اجرایی لازم برای انجام بند 19-2 اساسنامه
  24. تصميم ­گيري در مورد محل استقرار و تشكيلات اداري دبيرخانه انجمن
 2. وظايف و اختيارات رئيس انجمن عبارتند از :
  1. دعوت براي تشكيل جلسات مختلف از جمله مجمع عمومي و شوراي اجرايي و اداره جلسات و انجام ساير وظايف طبق مفاد مواد اساسنامه
  2. ارجاع دعاوي به محاكمه صالحه و حق صلح پس از تصويب شوراي اجرايي
  3. نمايندگي انجمن در كليه مراجع با حق توكيل به غيره و ايجاد ارتباط و مكاتبه با اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع رسمي دولتي و غير دولتي در صورت لزوم
  4. نظارت بر اداره كليه تشكيلات انجمن و صرف هزينه ها طبق آئين ­نامه­ هاي مالي، اداري و استخدامي مصوب توسط شوراي اجرايي
  5. انجام وظايف محول از طرف شوراي اجرايي و ارائه پيشنهادهاي لازم به اين شورا جهت نيل به اهداف انجمن

تبصره 1: رئيس انجمن مي­ تواند بخشي از اختيارات خود را در چارچوب آئين­ نامه مصوب به افراد ديگر واگذار كند و يا از ميان اعضاي شوراي اجرايي فردي را به عنوان قائم مقام تعيين نمايد.

تبصره2: افتتاح حسابها ، كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار انجمن با دو امضاي رئيس و خزانه دار و يا افراد مجاز از سوي آنها همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاء رئيس انجمن و يا فرد مجاز از سوي وي معتبر است.

 1. وظايف و اختيارات خزانه دار انجمن عبارتند از :
  1. حفظ و نگهداري اموال و موجودي­ ها و سرپرستي كليه امور مالي مربوط به انجمن
  2. دريافت درآمدها و پرداخت هزينه­ ها
  3. افتتاح حساب­ها طبق تبصره 2 ماده 14
  4. انجام ساير وظايف محول از طرف شوراي اجرايي

ج بازرس

 1. مجمع عمومي عادي از بين اعضاي پيوسته حاضر در اجلاس يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي ­البدل براي مدت دو سال انتخاب مي­ كند.

تبصره : اگر بازرس اصلي به هر علت از انجام وظايف خود معذور باشد وظايف بازرسي به بازرس علي­ البدل محول مي­شود.

 1. وظايف و اختيارات بازرس عبارتند از :
  1. شركت در جلسات شوراي اجرايي انجمن در صورت تمايل
  2. بررسي كليه اسناد و دفاتر مالي انجمن و ارائه گزارش به مجمع عمومي
  3. گزارش هر گونه تخلف شوراي اجرايي از مفاد مواد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره 1: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد توسط شوراي اجرايي در اختيار بازرس قرار گيرد.

  1. بررسي گزارش سالانه شوراي اجرايي - اعم از مالي و غير مالي -  و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومي

تبصره 2: در پايان هر سال مالي رياست انجمن گزارش فعاليت­هاي سالانه انجمن و ترازنامه آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي براي تأئيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

  1. دعوت از مجمع عمومي فوق ­العاده در موارد ضروري

فصل پنجم - كميته ها و گروه­ هاي انجمن

 1. انجمن مي­تواند واحدهای سازمانی مورد نیاز، كميته­ ها و گروه­ هاي زير را تشكيل دهد تا بر اساس شرح وظايفي كه از سوي شوراي اجرايي تعيين مي­شود به فعاليت بپردازند:
 1. كميته علمی
 2. كميته فناوری و صنعت
 3. کمیته راهبردی
 4. کمیته ارتباطات
 5. کمیه روابط بین‌الملل
 6. کمیته شاخه‌های دانشجویی
 7. دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های انجمن
 8. گروه‌های مختلف علمی و تخصصی

تهيه و تصويب آئين ­نامه تشكيل كميته ­ها و گروه­ ها با شوراي اجرايي انجمن است.

  1. تهیه و تصویب آئین‌نامه کمیته‌ها و گروه‌ها با شورای اجرایی است.
  2. سرپرست هر یک از واحدهای سازمانی، کمیته‌ها و گروه های موضوع این ماده را شورای اجرایی تعیین خواهد نمود.
  3. سرپرست هر كميته اعضاء كميته را از ميان اعضاء انجمن انتخاب و براي تأئيد به شوراي اجرايي معرفي مي­كند.
  4. عضويت در كميته هاي انجمن افتخاري است.
  5. شوراي اجرايي مي­تواند كميته­ هاي جديدي را به صورت موقتي يا دائمي بوجود آورد و يا كميته ­هايي را موقتاً به حالت تعليق درآورد و يا ادغام كند.

فصل ششم -  بودجه

 1. منابع مالي انجمن عبارتند از :
  1. حق عضويت اعضاء
  2. درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، فني­ حرفه ­اي و مشاوره ­اي
  3. دريافت هدايا و كمك­ها
 2. درآمدها و هزينه­ هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجامع عمومي به مراجع قانوني ذيربط ارسال مي­ شود.
 3. كليه وجوه انجمن در حساب­هايي به نام انجمن نزد بانك­هاي كشور نگهداري مي­ شود.
 4. كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غير مالي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي­ شود.
 5. هيچ يك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي (اعم از سود سهام يا سرمايه) را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي­توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمايند.

فصل هفتم - متفرقه

 1. در صورت انحلال انجمن توسط مجمع عمومي همان مجمع هيآت تسويه­ اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيآت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي­ ها كليه دارائي­ هاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.
 2. هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.
 3. اين اساسنامه مشتمل بر هفت فصل و بيست و شش ماده و هفتاد و سه زير ماده و بيست و دو تبصره توسط هيآت اولین مجمع عمومی انجمن رمز یران در تاریخ 79/04/16 به اتفاق آرا به تصويب رسيد.