دکتر محمد رضا عارف

دکترمحمدرضا عارف دارای مدرك كارشناسی برق از دانشكده فنی دانشگاه تهران در سال 1354 و كارشناسی ارشد برق از دانشگاه استانفورد آمريكا درسال1355و دكتري مخابرات از دانشگاه استانفورد درسال1359می باشد. محمدرضا عارف در حين تحصيل به مطالعه تحقيق تاليف آثاری در پيرامون فشرده سازی اطلاعات، پردازش سيگلنالهای صحبت و تصوير، تئوری تخمين پرداخته است.  محمدرضا عارف پس از اخذ دكتری از آمريكا، به ايران آمد و به عنوان عضو هئيت علمی دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتی اصفهان استخدام شد و به مرتبه علمی استادی رسيد.سوابق علمی محمدرضا عارف به شرح زير است:

- استاد دانشگاه صنعتي شريف از سال 1376تا كنون.

-استاد دانشگاه صنعتی اصفهان از 1374-1376

- دانشيار دانشگاه صنعتی اصفهان از 1370-1374

- استاديار دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1361-1370 

محمدرضا عارف سرپرستی بيش از 170 پايان نامه دكتری و كارشناسی ارشد را بر عهده داشته است.ايشان همچنين بيش از 400 مقاله را تاليف و ترجمه كرده است.

ایشان ترجمه کتاب های ذیل را برعهده داشته اند:

  • سيستم‌های مخابراتی ديجيتال و آنالوگ (ويرايش 1 تا 7)
  • سيگنال‌ها و سيستم‌ها
  • سيگنال‌های تصادفی  

 

دسته بندی