انتشار دو مجله علمی و یک مجله نمایه شده در ISI در زمینه رمزنگاری