مشارکت فعال در تدوین سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (سند افتا)